Hrady a Zámky :: Kaštiele a kúrie :: Meštianske domy :: Ľudová architektúra :: Technické pamiatky
:: Skanzeny :: Mestské pamiatkové rezervácie :: Historické objekty na predaj

historické objekty na predaj

Hrady, zámky a kaštiele
na Slovensku

Hrady, zámky a kaštiele sú významnou časťou hmotného kultúrneho dedičstva na území Slovenska. Najmä hrady svojou monumentálnosťou a zviazanosťou s obrazom slovenskej krajiny patria medzi najpopulárnejšie historické stavebné pamiatky. Kaštiele vo všeobecnosti sú možno menej známe, no na druhej strane je nejaký kaštieľ alebo kúria skoro v každej obci alebo mestečku na Slovensku. Popri sakrálnych stavbách sú kaštiele a kúrie, najmä vo vidieckych sídlach, často najstaršími stavbami v danej lokalite.

Internetové stránky
k projektu hrady zámky kaštiele

Internetové stránky www.kastiel.org vznikli s cieľom rozšíriť webový priestor, na ktorom bude možné nájsť nielen základné informácie o vybraných architektonických pamiatkach na Slovensku. Chceme sa v spolupráci s viacerými autormi pokúsiť o detailnejšie poznanie vybraných pamiatok, priniesť viac informácií a fotografií o ich dnešnom stave a o stave odborného výskumu o nich. Ide nám o hlbšie poznanie vybraných stavebných skvostov a nový pohľad na ich vznik, historický vývoj a zmysel (funkcie) ich existencie v minulosti a dnes.
Web hrady-zamky-kastiele.sk je primárne venovaný, aj keď to úplne nezodpovedá jeho názvu, piatim skupinám architektonických pamiatok a trom druhom pamiatkových rezervácií (1. hrady a zámky, 2. kaštiele a kúrie, 3. meštianske domy, 4. ľudová architektúra, 5. technické pamiatky, 6. skanzeny, 7. pamiatkové rezervácie ľudovej architektúry, 8. mestské pamiatkové rezervácie). Názov webu bol zvolený v kratšej, symbolickej podobe, kvôli jeho zapamätateľnosti a zjednodušeniu prístupu. Našou ambíciou je postupne zmapovať všetky významné vybrané pamiatky a súbory pamiatok na Slovensku.

Hrady a stolice

Spojenie hradov so stolicami je historicky podmienené, keďže na hradiskách a hradoch sídlili správcovia jednotlivých územných jednotiek pravdepodobne už v období Veľkej Moravy, určite už v prvom storočí existencie kráľovského Uhorska. Stolice ako historické územno-správne jednotky Uhorska nadväzovali na ranouhorské kráľovské komitáty a tie zasa na staršiu slovanskú hradnú sústavu (alebo župnú sústavu). Základom komitátov, ako správnych a organizačných územných jednotiek, boli v 11. storočí rozsiahle majetky kráľa a jeho rodiny. No z hľadiska hradov, ktoré nás najviac zaujímajú, je podstatné, že jednotlivé komitáty (aj neskoršie stolice) dostali pomenovanie podľa kráľovského hradu, kde bola sústredená správa tejto územnej jednotky. Preto aj župné hrady, kde sídlil župan (comes) - správca komitátu, si právom zaslúžia zvýšenú pozornosť historikov, architektov a všetkých milovníkov hradov. Sú to naše najstaršie hrady, kde vzácne nájdeme prvky architektúry v románskom slohu, početnejšie v gotickom slohu (gotika) a z mladších období.

Kaštiele a kúrie -
stavebné pamiatky
nášho vidieka

Panská kúria alebo kaštieľ sa nachádza skoro v každej obci, ktorá má svoje počiatky v stredoveku alebo ranom novoveku. Kaštieľ a kúriu si väčšinou stavala, ako pohodlnú formu bývania a reprezentačné sídlo rodu, miestna šľachta. Súčasne bolo toto panské sídlo aj hospodárskym strediskom panstva, ktoré mohlo mať napríklad len polovičnú veľkosť katastra obce, no väčšie panstvo mohlo zahŕňať aj majetky rozložené vo viacerých okolitých obciach. Kaštiele a kúrie postupne prestavované a prispôsobované módnym architektonickým trendom, stavané už od obdobia renesancie (vzácne so základmi a prvkami z obdobia gotiky), boli často obývané až do polovice 20. storočia. Menej zachovaných kaštieľov je z obdobia baroka a najviac stojacich je ich asi z obdobia klasicizmu. Možno by boli mnohé kaštiele a kúrie obývané až do dnešných čias, keby si u nás politickú moc po roku 1945 neuchmatla komunistická strana.

Meštianske domy
a mestské
pamiatkové rezervácie

Meštianske domy, ktoré sa nám v najväčšej koncentrácii a pôvodnom stave zachovali najmä na území mestských pamiatkových rezervácií, sú obrazom mestského životného prostredia, a hlavne dokladom spôsobu života, bývania a hospodárenia mestských vrstiev obyvateľstva, medzi ktorými mali asi najväčšie zastúpenie obchodníci a remeselníci. Tam, kde sa v priebehu histórie, najmä od stredoveku, vytvoril urbanisticky a architektonicky výnimočný mestský sídelný útvar, boli historické jadrá miest vyhlásené za mestské pamiatkové rezervácie (MPR), ktorých bolo na Slovensku do roku 2002 vyhlásených osemnásť (Bratislava, Košice, Prešov, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Trnava, Trenčín, Bardejov, Kežmarok, Levoča, Banská Štiavnica, Kremnica, Svätý Jur, Podolínec, Spišská Sobota, Spišská Kapitula, Štiavnické Bane). Vznik mestských pamiatkových rezervácií, ak sa na nich pozrieme z hľadiska vývoja pamiatkovej starostlivosti, súvisí s povojnovým trendom (po r. 1945) uplatňovania metódy ochrany kultúrnych pamiatok v súbore, v určitom územnom celku, ktoré komplexnejšie odrážajú historické prostredie a čiastočne aj časový rámec vzniku jednotlivých solitérnych pamiatok.

Ľudová architektúra a skanzeny

Ľudové stavby s rôznorodým účelom svojho vzniku sa viažu v prevažnej miere na vidiecke prostredie, dediny, viesky, lazy a samoty. Najčastejšie sú späté s bývaním a prácou (základným zdrojom a spôsobom obživy) svojich tvorcov a obyvateľov. Preto je aj pri prezentácii ľudovej architektúry (najmä v skanzenoch) venovaná pozornosť nielen priestorom na bývanie - obytným stavbám, ale aj hospodárskym a výrobným objektom (maštale, senníky, pivnice, sušiarne, stodoly atď.), a tiež stavbám ktoré slúžili všetkým obyvateľom vidieckeho sídelného útvaru, napr. kostolom, zvoniciam, školám, mlynom, vyhniam a pod. V lokalitách, kde je sústredený väčší počet vzácnych stavieb ľudovej architektúry, boli vyhlásené pamiatkové rezervácie ľudovej architektúry (PRĽA), aby sa zachránili výnimočné slohové objekty ľudového staviteľstva vo svojom pôvodnom prostredí a usporiadaní. Často je tam zachovaný pôvodný urbanizmus obce a charakter okolitej krajiny, ale aj vonkajší vzhľad stavieb. Za pamiatkové rezervácie ľudovej architektúry boli vyhlásené tieto lokality: Brhlovce, Čičmany, Liptovská Teplička, Osturňa, Plavecký Peter, Podbiel, Sebechleby - Stará Hora, Špania Dolina, Veľké Leváre, Vlkolínec a Ždiar. Múzea ľudovej architektúry v prírode (skanzeny) vznikli preto, aby sa zachránili ľudové stavby, ktoré stratili svoje pôvodné priestorové väzby alebo účel, a súčasne nebolo možné ich chrániť na mieste ich vzniku. Skanzeny ako múzea v prírode teda plnia nielen "funkcie záchrany", ale aj dokumentačné, vzdelávacie a rekreačné funkcie. Na Slovensku máme múzea ľudovej architektúry v prírode v týchto lokalitách: Bardejovské Kúpele (Šarišské múzeum), Banská Štiavnica (Banské múzeum v prírode), Humenné, Martin (Múzeum slovenskej dediny), Nitra, Nová Bystrica - Vychylovka (Múzeum kysuckej dediny), Pribylina (Múzeum liptovskej dediny), Stará Ľubovňa, Svidník a Zuberec (Múzeum oravskej dediny).
Tieto vyššie spomínané historické objekty a architektonické pamiatky sú výsledkom snaženia, šikovnosti a technických schopností našich predkov. Každá z nich má svoju kultúrnohistorická hodnotu, za ktorou môžeme vidieť prejav materiálnej (stavebnej) kultúry našich predkov, ich estetického cítenia, obraz spôsobu života rôznych spoločenských vrstiev, resp. spôsob ich bývania, hospodárenia, obrany a pod. To všetko v úzkej závislosti od účelu výstavby tej - ktorej architektúry. Mnohé historické objekty plnili v období svojho rozkvetu významné funkcie v živom organizme fungovania štátu, napr. niektoré hrady vznikli nielen kvôli obrane krajiny alebo ochrane ciest, ale plnili aj funkciu správnu (župné hrady) alebo hospodársku (sídla panstiev). Preto sa k týmto objektom viažu aj významné epochy našich dejín alebo konkrétne historické deje (bitky, rokovania panovníkov, podpisy mierových zmlúv). Iné pamiatky boli zasa rodiskom alebo miestom pôsobenia nejakej významnej osobnosti. Ďalšie historické objekty sú význačné a chránené najmä preto, že sú charakteristickým dokladom stavebného umenia v konkrétnom historickom slohu.
Hore na hrady zámky a kaštiele

Hrady a Zámky :: Kaštiele a kúrie :: Meštianske domy :: Ľudová architektúra :: Technické pamiatky
:: Skanzeny :: Mestské pamiatkové rezervácie :: Historické objekty na predaj